Rimwe Zuva Padziva

Raive dziva chisionekwi ,kunyura imomo waisaonekwa.

Zienda nakuenda mhiri yekokoko, uko makarwe aionekwa.

iko kunyarara pairi dziva , wainzwa bvudzi kunyautswa.

Zvichida maiva kana kuti mutori nenjuzu.

Asi chatinongoziva ndiawa makarwe nemvuu,

Dzataiona kutenderera dzichiratidza makuvhu.

Pedyo nerwizi pabva paita guta iro raiva guru,

uko musangano ndokukokorodzwa wabva wati shutu.

Mhondoro yenzvimbo yakati ine makukutu.

Zvikanzi “Vana veNyika, munhu wese  mudunhu

Nyaminyami yakaonekwa ichipinda mudziva Nyanyatsi .

saka dziva Nyanyatsi rava dziva rinoera.

naizvozvo padziva hapachadi kuonekwa chipuka chinonzi munhu .

Kuti midzimu naSamatenga varambe vachikomborera redu dunhu.”

aizoita nharo aigona kubatwa nenjuzu, 

Kana kuitwa zvimwe zvinotyisa zvingafungwa nepfungwa dzemunhu.

Asi aripo ariye mudzimba mukuru ,muredzi wehove. 

kudzinyurura kwaari ndiwo unotova mutambo .

Pairi dziva ndokutoti “Ndagara ndiri wepo.

zvemidzimu kure neni ,kuswerotendera nhema dzisina maturo .

 Iri mhuka kana njuzu , Joni ndakabva neko.

Kwandakadzidza banga ndakava murwi weko.”

Vanomunyevera iri shoko wotovati “ibvaipo!”

Kana kuti ” Nhai imi ishanje, munorweiko?” 

Wotogara zvake kumahombekombe aNyanyatsi sowakapedza nhamo.

Muridzo achitetsura pamwechete nenziyo

Zvichida arikukoka mikweshwa yehove dzaziya.

Kuti dzidyewo twunonoka twumimyoka twunongorimbinyuka,

Apo akazvitandarika zvirauro zvinosvika makumi maviri.

Mambure pakati seachatosvika rimwe divi.

igaroziva kuti nyangwe dziva rarambira haashayi mbiri.

asi igarozivazve kuti nzvimbo yose ine vayo

Vanotonga vanoisa masimba nekwavo.

Vanotongera udzvanyiriri kunyanya kune avo 

havo vasina ukama navo.

Voita shanje Samadziva vachiona achidzidzura unhu.

Musangano ndokukokorodzwa paita muipi padunhu.

Asi kusangana pachenu zvinotyisa , zivai tirikurongera munhu.

Vopirwa nyaya yavanoziva ivo vakazvambarara havo pakati.

Zvikanzi “Samadziva , Varidzi venzizi , Samakwati

Aripo muvengi arura kuda kupedza chedu chidyo.”

Kungozvinzwa ,garwe abva amera zenze.

Chete rake rinoonekwa nekumisa makwati.

Akapupuma nehasha vadiki vakashaya pekupinda

Hana dzichibika manhanga , “mukuru wedu chii chamupinda.”

Akazoti vamire kuona panogumira NyaHushingi uyu.

Sezvo kuuraya munhu kana hwako hungangokugumira.

Iyewo muredzi hove dzinozomunakira, 

zvekutopira gotsi avo vose vanomuraira

“Madziva aya usaone kuti zete ,Ngwarira.

Uchengetedze mazwi makuru emhondoro” 

Akati zvimwe ishanje yavan’en’ena moyo

vasingadiba kuona benzi rekwavo richinhonga roro.

Nguva yati fambei pasina kuiwedzeredza

ndopavakaona zvakakodzera kurwisa mhandu iyi, 

mupambi mudyi wenhaka yavo.

Iri zuva kwaipfunha Changamire vakakoka vana vavo.

Vakange vakangwara vachitora nguva yavo

varonga zano iri raizobudisa mhinduro tsvene kwazvo

Yavaive vaneta kumirira pamubvunzo wavo.

Tayambukira kune rimwe divi rwechirongwa 

Vachitodzurana nadzo dzimwe dzinenge zvimwe zvinhu.

Vakarivara vanotofunga kuti tiri veukama.

Kusaziva ,Ini muridzi wenzvimbo nhasi ndacheka ukama.

Banga reJoni ndindindi mumuchuuno zvino ringangoshanda.

Kana kuti kutaura nezvazvo , temai henyu banda.

Muredzi wonzwa nzvimbo iya kumuremera

Vana varo zvino vozoravira isina makwati kana gushe.

Zvakataurwa nemhondoro zvino ndopozvoda kuitika.

Iri njuzu zvino ndopainokutora chizirikiti

ukarumwa newuwo pakadai unosvetuka nechitsoka ndibatsire.

Asi chatinongonzwa parizvino inyenze kuririma.

Muredzi arikungunocheukidza , zviripo zvoda kuitika.

Wanei wauya wakamunanga Samadziva baba vane makwati.

Iwo mazino akati jii ane makwanza anoda nyama pakati.

Ndiri ini munamato kuna Samatenga , koo ndaigodini.

Ngwena oshama oti ndirume zvandauya nenhendeshure

Ndomutenderedza ndokanda mumvura tomuita

zvokuziva tawanda

Ndiye nzvee , chawakadya chamuka

Banga ndokunoti zete pakati peziso ravo paya.

Vofunga kaviri , Samadziva tsoka ina nemuswe ndibatsire.

Kunoti abire mhiri , mumambure njoo nawo kuamonera.

Iyewo Zobha ndokutiwo nawo kumadhonza

Nekuti mweya wacho naiyewo wamuzodza.

Hameno akamuudza kuti muswe wegarwe uri pamberi.

Auya kunze musungwa zvino wangoti fatata,

nemhonza zvino woitwa kanyama kanyama.

Kungoti hatizivi nekuti Samadziva vaneta vanogara vakati tasa.

Opukuta dikita muredzi , “Apa ndashanda basa.”

Asi chikurukuru kwaari “Nhasi ndanga ndafa.”

Haachadi kuona kana kusvika munyasi 

maNyanyatsi kubva iri zuva.

Asi vana vake vakabva vati mbudzi kudya 

mufenje hufana nyina kubva iyi nguva.

Ukuwo vana vagarwe vanoti muti wakatemwa 

haukanganwe hazviperi nenguva.

zvichiratidza ichakwanazve imwe nguva

Nyaya yacho ingangosanduka sekuti mwedzi  mupindu.

Asi kwaari chidzidzo kutsi kwemoyo.

nekuti hupenyu hwakakosha ,kunyanya 

wahurapanura pamubando.

Asi pose panoparwawozve ngozi hapashayi 

anobhadhara murando.

Ndizvo zvinoitika asi aitoti inhando.