Moyo Wangu Uri MuRushinga

Moyo Wangu uri MuRushinga

Hanga dzichikekereza nepaseri pemba, Kundimutsa!

Inyama iyi. Udzai vadzimba kwaita husayi hunoda  kudyiwa.

Zuva rabuda asi risati rakuzambirika richangosimuka nepagomo repaKatakura.

Ndochimuka zvangu kunodongorerako. Nepahwindo ndoona Katiri .

MuKatiri imomu ndimo mune magamba ese enguva dzapfuura .

Dambaza muridzi wezita. Nyakurigadzira. Ndishevedzei muchiti Dambaza.

MaJeri iye wamaiti Herenzi, Nyamari wezvigayo uyu.

Ikoko ndiko kunobva huSabhuku hwangu.

Ko ndinika Dambaza Dambaza, Nyamukorekore adobudikira nepaMarondera, Jokonia.

Sautonga Mukwidza neGuruuswa achibva Dande, ndafunga Dande.

Chizukuruhwi chaMurwira Nendoro Nyamasvisva chaiyo izere, Buja raMambo Gwangwava.

Ana mabiyangu wokwaChidzenga, Dokora, Chingwena,Kavari, Kabodzi. 

Tese tiriwabodzi.

Ana Nhari.

Pamuzinda wangu pamusoro pegomo. Mugomo maDambaza pamusoro panofura mhepo.

Pana Runwa, pamastoro apo paSeven patinotambira chabuta.

Tichiteremuka Pachikoro chaHeadmaster Kembo, pana Runwa. 

Miti yatakadyara naticha Rupiya ichakasvibira nazvino.

Wonzwa bvudzi kunyautswa rwiyo rwechikoro ruchitetsurwa.

“Ngatiuvake uyu musha wedu Runwa.”

Vaya varikunochera mvura kuchibhorani vanotombomira. 

Aka kambo kanobata munhu wese, nekupa chiremera kunesu zvizvarwa zvemudunhu.

Ko pangave here neimwezve nzvimbo ingakodzere kunzi kumba?

Ndochigara padare ndakatarisa ndichivheta .Nepano ndinoona zvese. 

Kuririma kwaMusanhi kusvikira rabuda richimwondora huruva nepaMachekacheka.

Bhazi rava kuuya. Mhanyai kunzira. Munosara!

Kuzosvika parinoporika ndakaringa chete nzira nechepaChapatarongo apo. 

Ingave nguva nekushava, kutsvaga ruviri kunonditora kundiendesa kure kure.

Iyoyi iyi ndiyo nzvimbo inogara moyo nechido changu.

Ndinoziva ndakati kana ndafa ndipisei mosiya dota kurwadzisa muvengi .

Asi ndikasawana nguva yekudzoka nekufara ndakananga kumunda kunaJirichiri.

Ndichienda kunotsvaga matohwe kuminda yekuseri munguva yekukorora.

Ndinoda muzive kuti handina kumbobvira ndatama.

Moyo wangu uri MuRushinga

Moyo wangu uri KuRushinga.

Ndinoziva ndakati kana ndafa ndipisei mosiya dota kurwadzisa muvengi .

Asi ndikasawana nguva yekudzoka nekufara tichitamba tsoro padare.

Tichienda kunovhima naDanger ,Master ,Hard ,Pipiro naMirisina .

Tichitevedza Mudze kubva paanotangira muKatiri takananga kwaMutsindiro.

Zivai ndichengeterei yangu nzvimbo parutivi nemhandara Edesi. 

Ikoko pachuru kuKatiri , Sango revakazorora.

Nekuti Yaisapererwa nenyaya dzinodekadza moyo, Rudo mairi rwaiva nechiso.

Endezvo mugondiisapo ndowana zororo ndakakombwa nehama. 

Ndichiitirwa ngano, N’airi n’airi garikiti yandinofarira kubvira nguva yekare. 

Moyo wangu uri MuRushinga

Moyo wangu uri KuRushinga.