Blog

Rimwe Zuva Padziva

Raive dziva chisionekwi ,kunyura imomo waisaonekwa.

Zienda nakuenda mhiri yekokoko, uko makarwe aionekwa.

iko kunyarara pairi dziva , wainzwa bvudzi kunyautswa.

Zvichida maiva kana kuti mutori nenjuzu.

Asi chatinongoziva ndiawa makarwe nemvuu,

Dzataiona kutenderera dzichiratidza makuvhu.

Pedyo nerwizi pabva paita guta iro raiva guru,

uko musangano ndokukokorodzwa wabva wati shutu.

Mhondoro yenzvimbo yakati ine makukutu.

Zvikanzi “Vana veNyika, munhu wese  mudunhu

Nyaminyami yakaonekwa ichipinda mudziva Nyanyatsi .

saka dziva Nyanyatsi rava dziva rinoera.

naizvozvo padziva hapachadi kuonekwa chipuka chinonzi munhu .

Kuti midzimu naSamatenga varambe vachikomborera redu dunhu.”

aizoita nharo aigona kubatwa nenjuzu, 

Kana kuitwa zvimwe zvinotyisa zvingafungwa nepfungwa dzemunhu.

Asi aripo ariye mudzimba mukuru ,muredzi wehove. 

kudzinyurura kwaari ndiwo unotova mutambo .

Pairi dziva ndokutoti “Ndagara ndiri wepo.

zvemidzimu kure neni ,kuswerotendera nhema dzisina maturo .

 Iri mhuka kana njuzu , Joni ndakabva neko.

Kwandakadzidza banga ndakava murwi weko.”

Vanomunyevera iri shoko wotovati “ibvaipo!”

Kana kuti ” Nhai imi ishanje, munorweiko?” 

Wotogara zvake kumahombekombe aNyanyatsi sowakapedza nhamo.

Muridzo achitetsura pamwechete nenziyo

Zvichida arikukoka mikweshwa yehove dzaziya.

Kuti dzidyewo twunonoka twumimyoka twunongorimbinyuka,

Apo akazvitandarika zvirauro zvinosvika makumi maviri.

Mambure pakati seachatosvika rimwe divi.

igaroziva kuti nyangwe dziva rarambira haashayi mbiri.

asi igarozivazve kuti nzvimbo yose ine vayo

Vanotonga vanoisa masimba nekwavo.

Vanotongera udzvanyiriri kunyanya kune avo 

havo vasina ukama navo.

Voita shanje Samadziva vachiona achidzidzura unhu.

Musangano ndokukokorodzwa paita muipi padunhu.

Asi kusangana pachenu zvinotyisa , zivai tirikurongera munhu.

Vopirwa nyaya yavanoziva ivo vakazvambarara havo pakati.

Zvikanzi “Samadziva , Varidzi venzizi , Samakwati

Aripo muvengi arura kuda kupedza chedu chidyo.”

Kungozvinzwa ,garwe abva amera zenze.

Chete rake rinoonekwa nekumisa makwati.

Akapupuma nehasha vadiki vakashaya pekupinda

Hana dzichibika manhanga , “mukuru wedu chii chamupinda.”

Akazoti vamire kuona panogumira NyaHushingi uyu.

Sezvo kuuraya munhu kana hwako hungangokugumira.

Iyewo muredzi hove dzinozomunakira, 

zvekutopira gotsi avo vose vanomuraira

“Madziva aya usaone kuti zete ,Ngwarira.

Uchengetedze mazwi makuru emhondoro” 

Akati zvimwe ishanje yavan’en’ena moyo

vasingadiba kuona benzi rekwavo richinhonga roro.

Nguva yati fambei pasina kuiwedzeredza

ndopavakaona zvakakodzera kurwisa mhandu iyi, 

mupambi mudyi wenhaka yavo.

Iri zuva kwaipfunha Changamire vakakoka vana vavo.

Vakange vakangwara vachitora nguva yavo

varonga zano iri raizobudisa mhinduro tsvene kwazvo

Yavaive vaneta kumirira pamubvunzo wavo.

Tayambukira kune rimwe divi rwechirongwa 

Vachitodzurana nadzo dzimwe dzinenge zvimwe zvinhu.

Vakarivara vanotofunga kuti tiri veukama.

Kusaziva ,Ini muridzi wenzvimbo nhasi ndacheka ukama.

Banga reJoni ndindindi mumuchuuno zvino ringangoshanda.

Kana kuti kutaura nezvazvo , temai henyu banda.

Muredzi wonzwa nzvimbo iya kumuremera

Vana varo zvino vozoravira isina makwati kana gushe.

Zvakataurwa nemhondoro zvino ndopozvoda kuitika.

Iri njuzu zvino ndopainokutora chizirikiti

ukarumwa newuwo pakadai unosvetuka nechitsoka ndibatsire.

Asi chatinongonzwa parizvino inyenze kuririma.

Muredzi arikungunocheukidza , zviripo zvoda kuitika.

Wanei wauya wakamunanga Samadziva baba vane makwati.

Iwo mazino akati jii ane makwanza anoda nyama pakati.

Ndiri ini munamato kuna Samatenga , koo ndaigodini.

Ngwena oshama oti ndirume zvandauya nenhendeshure

Ndomutenderedza ndokanda mumvura tomuita

zvokuziva tawanda

Ndiye nzvee , chawakadya chamuka

Banga ndokunoti zete pakati peziso ravo paya.

Vofunga kaviri , Samadziva tsoka ina nemuswe ndibatsire.

Kunoti abire mhiri , mumambure njoo nawo kuamonera.

Iyewo Zobha ndokutiwo nawo kumadhonza

Nekuti mweya wacho naiyewo wamuzodza.

Hameno akamuudza kuti muswe wegarwe uri pamberi.

Auya kunze musungwa zvino wangoti fatata,

nemhonza zvino woitwa kanyama kanyama.

Kungoti hatizivi nekuti Samadziva vaneta vanogara vakati tasa.

Opukuta dikita muredzi , “Apa ndashanda basa.”

Asi chikurukuru kwaari “Nhasi ndanga ndafa.”

Haachadi kuona kana kusvika munyasi 

maNyanyatsi kubva iri zuva.

Asi vana vake vakabva vati mbudzi kudya 

mufenje hufana nyina kubva iyi nguva.

Ukuwo vana vagarwe vanoti muti wakatemwa 

haukanganwe hazviperi nenguva.

zvichiratidza ichakwanazve imwe nguva

Nyaya yacho ingangosanduka sekuti mwedzi  mupindu.

Asi kwaari chidzidzo kutsi kwemoyo.

nekuti hupenyu hwakakosha ,kunyanya 

wahurapanura pamubando.

Asi pose panoparwawozve ngozi hapashayi 

anobhadhara murando.

Ndizvo zvinoitika asi aitoti inhando.

Moyo Wangu Uri MuRushinga

Moyo Wangu uri MuRushinga

Hanga dzichikekereza nepaseri pemba, Kundimutsa!

Inyama iyi. Udzai vadzimba kwaita husayi hunoda  kudyiwa.

Zuva rabuda asi risati rakuzambirika richangosimuka nepagomo repaKatakura.

Ndochimuka zvangu kunodongorerako. Nepahwindo ndoona Katiri .

MuKatiri imomu ndimo mune magamba ese enguva dzapfuura .

Dambaza muridzi wezita. Nyakurigadzira. Ndishevedzei muchiti Dambaza.

MaJeri iye wamaiti Herenzi, Nyamari wezvigayo uyu.

Ikoko ndiko kunobva huSabhuku hwangu.

Ko ndinika Dambaza Dambaza, Nyamukorekore adobudikira nepaMarondera, Jokonia.

Sautonga Mukwidza neGuruuswa achibva Dande, ndafunga Dande.

Chizukuruhwi chaMurwira Nendoro Nyamasvisva chaiyo izere, Buja raMambo Gwangwava.

Ana mabiyangu wokwaChidzenga, Dokora, Chingwena,Kavari, Kabodzi. 

Tese tiriwabodzi.

Ana Nhari.

Pamuzinda wangu pamusoro pegomo. Mugomo maDambaza pamusoro panofura mhepo.

Pana Runwa, pamastoro apo paSeven patinotambira chabuta.

Tichiteremuka Pachikoro chaHeadmaster Kembo, pana Runwa. 

Miti yatakadyara naticha Rupiya ichakasvibira nazvino.

Wonzwa bvudzi kunyautswa rwiyo rwechikoro ruchitetsurwa.

“Ngatiuvake uyu musha wedu Runwa.”

Vaya varikunochera mvura kuchibhorani vanotombomira. 

Aka kambo kanobata munhu wese, nekupa chiremera kunesu zvizvarwa zvemudunhu.

Ko pangave here neimwezve nzvimbo ingakodzere kunzi kumba?

Ndochigara padare ndakatarisa ndichivheta .Nepano ndinoona zvese. 

Kuririma kwaMusanhi kusvikira rabuda richimwondora huruva nepaMachekacheka.

Bhazi rava kuuya. Mhanyai kunzira. Munosara!

Kuzosvika parinoporika ndakaringa chete nzira nechepaChapatarongo apo. 

Ingave nguva nekushava, kutsvaga ruviri kunonditora kundiendesa kure kure.

Iyoyi iyi ndiyo nzvimbo inogara moyo nechido changu.

Ndinoziva ndakati kana ndafa ndipisei mosiya dota kurwadzisa muvengi .

Asi ndikasawana nguva yekudzoka nekufara ndakananga kumunda kunaJirichiri.

Ndichienda kunotsvaga matohwe kuminda yekuseri munguva yekukorora.

Ndinoda muzive kuti handina kumbobvira ndatama.

Moyo wangu uri MuRushinga

Moyo wangu uri KuRushinga.

Ndinoziva ndakati kana ndafa ndipisei mosiya dota kurwadzisa muvengi .

Asi ndikasawana nguva yekudzoka nekufara tichitamba tsoro padare.

Tichienda kunovhima naDanger ,Master ,Hard ,Pipiro naMirisina .

Tichitevedza Mudze kubva paanotangira muKatiri takananga kwaMutsindiro.

Zivai ndichengeterei yangu nzvimbo parutivi nemhandara Edesi. 

Ikoko pachuru kuKatiri , Sango revakazorora.

Nekuti Yaisapererwa nenyaya dzinodekadza moyo, Rudo mairi rwaiva nechiso.

Endezvo mugondiisapo ndowana zororo ndakakombwa nehama. 

Ndichiitirwa ngano, N’airi n’airi garikiti yandinofarira kubvira nguva yekare. 

Moyo wangu uri MuRushinga

Moyo wangu uri KuRushinga.

Be, Live.

You might have overheard when I said Be,Live

Well here is the thesis.

I held the script to the movie of my life.

A good writer though I’m not the best at the other side of the script.

Starring, it could have been Ryan Reynolds, Ben Affleck, Denzel or 50 Cent but still God chose me.

It being high grossing on the box office or being a flop like 47 Ronin,

God put purpose in every story ever told ,mine inclusive.

So I told myself Be, Live.

Because in the starting of every new day it feels enough blessing just to open my eyes.

Until I started chasing dreams I never knew I had.

Because life became a competition and if you are not a champion

Nothing seems gained from the race.

But if my real competition is the man in the mirror and I know He will never come out,

Why do I need to prove myself to anybody else but him?

So I told myself Be, Live.

Everybody now needy but the really needy need food to eat.

The really needy need assurance to see the morrow.

Guns and hunger as a daily life, praying makes sense after seeing every dawn.

Realization. I am fortunate to be me.

Then, life’s reevaluation took me to Big Sean lyrics.

I’m blessed.

And I told myself. Be, Live.

Life teaches lessons nobody could, that’s why when you talked I never really listened.

In the highs and lows to still maintain being thyself.

Most wish to be rich because in a modern day perception that’s all there is to it.

But then the poor did not stop being people. Another society misconception.

Success is not guaranteed, for if life becomes a struggle to the end,

Will I be grateful I ever lived?

Through it all I told myself.

Be, Live.

For if God is enough, in my failure can I proclaim His name?

Modern life says worship and praise in exchange for gifts and miracles.

I still remember, Came I naked from my mother’s womb.

Surely the gift of life must be enough for me to give glory for a lifetime.

So through it all. I told myself. Be, Live.

I believe in Jesus and I believe in God.

I believe in family and I believe in love.

I believe that everything works for the good for those who believe.

I believe in the Indispensables even though our boat ride hasn’t been a smooth sail.

I believe that success- is a positive mentality and enjoying life to the most with what is availed to you.

I put focus to my abilities and what I Be, Live through my life with a grin.

For this is me in life as it happens for me.

And so I told myself- Be, Live.

What she said to me

A poet’s tribute to grandma

What she said to me.

It’s a special something that money can’t buy.

Its special moment precious in time. 

It’s a special someone no one can ever replace. 

At a very special place about it I reminisce.

And yes this time around ,it was about love.

I remember the days sitting around the fire.

Basking our bare legs to the rays from the ambers while she recited another one.

Another one of her tales about the past , imaginary characters even animals could speak .

Speak sense even into the head of a fool .

Whose life is about to waste away in ignorance.

To stop a kind of persistence in wrong things.

Wrong aspirations and even the rhyme in the word wrong.

Folktales. It was a way to educate.

An essence of education passed thru to generation from generation.

And she had a gift , I always cherish her words of Wisdom.

Her words of encouragement .

Let alone her words of scorn.I learnt to take it like a man

Because in them lay Wisdom ,experience , belief and love.

Love that made me realise if firm enough, I could conquer the world.

Love that made me awaken , I put on a new Zeal to Life.

To live and let live, grow big and realise my dreams.

And in all the times I will never forget.

That love which made me stronger.

In the ethics you taught me when I thought you were is being traditional.

Sorry because when I was little and spoiled I called you old fashioned. 

With age comes wisdom and as for me with age I realise.

You taught me well and your love is the greatest of all .

I love you grandma.